“Біріккен химиялық компания” ЖШС оның қаржылық тұрақтылығы мен беделіне теріс әсер етуі мүмкін әлеуетті оқиғаларды уақтылы сәйкестендіруге, бағалауға, мониторингілеуге және азайтуға бағытталған корпоративтік басқарудың негізгі элементі ретінде тәуекелдерді басқару жүйесі мен рәсімдерін дамытудың маңыздылығын түсінеді.

Топтастырылған негізде серіктестіктердегі тәуекелдерді басқару серіктестіктің барлық деңгейлерінде тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесін (бұдан әрі – ТБКЖ) енгізу жолымен жүзеге асырылады. ТБКЖ -бұл бірыңғай үдеріске біріктірілген өзара байланысты элементтердің жиынтығы, оның аясында серіктестік органдары, Басшылық пен қызметкерлер, әрқайсысы өз деңгейінде серіктестіктің қызметіне әсер етуі мүмкін әлеуетті оқиғаларды анықтауға, сондай-ақ қатысушы үшін қолайлы тәуекел деңгейі аясында осы оқиғаларды басқаруға қатысады.

Серіктестіктің Тәуекелдерін басқару саясатына сәйкес:

  • стратегиялық;
  • операциялық;
  • қаржылық;
  • құқықтық.

Тәуекелге бағдарланған басқаруды ұйымдастыру, сыртқы және ішкі ортаның өзгеруіне уақтылы ден қою, сондай-ақ тәуекелдерді іске асыру кезінде ықтимал шығындарды азайту мақсатында серіктестікте және оның негізгі еншілес және тәуелді ұйымдарында тәуекелдерді басқару жүйесін енгізу және жетілдіру қамтамасыз етіледі:

  • тәуекелді басқаруға жауапты тәуекел-үйлестірушілер тағайындалды,
  •  тоқсан сайын негізгі тәуекелдерді басқару бойынша есептер қалыптастырылады,
  •  тәуекелдерді басқару бойынша ішкі нормативтік құжаттар өзектіленеді.

Серіктестіктің Байқау кеңесі шоғырландырылған тіркелімді, тәуекелдер картасын, негізгі тәуекелдерді басқару жөніндегі тоқсан сайынғы есептерді негізгі тәуекелдерді сипаттаумен және талдаумен бекітті. Тәуекел-бағдарланған тәсілді қолдану мақсатында серіктестіктің Бақылау кеңесі серіктестіктің қызмет түрлері-инвестициялық, операциялық және қаржылық қызмет түрлері бойынша шектеулерді (тәуекел – тәбет) бекітті..

Тәуекелдерді сәйкестендіру кезінде серіктестік әлемдік тәжірибеге, салалық және халықаралық бенчмаркаларға, сараптамалық бағалауға, статистикалық деректерге, орын алған шығындардың деректер базасына, аудиторлық және басқа да тексерулердің нәтижелеріне және т. б. сүйенеді. Сәйкестендірілген тәуекелдер оларды кейіннен бағалау, басқару және мониторинг жүргізу үшін компаниялардың тәуекелдерінің тіркелімі мен картасына қалыптастырылады. Тіркелімге және тәуекелдер картасына кіретін тәуекелдер өзектілігі мен мәнділік деңгейін анықтау үшін тұрақты түрде (жылына кемінде бір рет) қайта қаралады.