Жалғыз қатысушы
Бақылау кеңесі
Басқарма Төрағасы
Корпоративтік хатшы
Тексеру комиссиясының төрағасы
Аға тәуекел-менеджері
Басқарма Төрағасының Кеңсесі
Корпоративтік қауіпсіздік қызметі, ЕҚ, ТҚ, ӨҚ және ҚОҚ
Құқықтық қызмет
Активтерді дамыту қызметі