USD | RUB | CNY | EUR
Жалғыз қатысушы
Бақылау кеңесі
Басқарма Төрағасы
Басқарма төрағасының бірінші орынбасары
Комплаенс-офицер
Тексеру комиссиясының төрағасы
Корпоративтік хатшы
Аға тәуекел-менеджері
Корпоративтік қауіпсіздік қызметі, ЕҚ, ТҚ, ӨҚ және ҚОҚ
Құқықтық департаменті
Басқарма Төрағасының Кеңсесі
Активтерді дамыту қызметі
Жобалар портфелі бойынша басқарушы директор
Жобаларды басқару департаменті
Инженерлік сүйемелдеу департаменті
Корпоративтік қамтамасыз ету жөніндегі басқарушы директор
Қызметкерлерді, әкімшілік-шаруашылық қызметті және ақпараттық технологияларды басқару департаменті
Сатып алу қызметі
Корпоративтік басқару қызметі, GR және PR
Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директор
Қаржыландыру және жоспарлау департаменті
Бухгалтерлік есеп және қаржы департаменті
Close Menu